Zemědělství s respektem k přírodě.

 

Úněšovský statek, a.s. je podnik zabývající se zemědělskou prvovýrobou, a to jak rostlinnou, tak i živočišnou. Vedení společnosti sídlí v obci Úněšov, na severním Plzeňsku.

Výroba

Živočišná výroba

Společnost Úněšovský statek a.s. patří mezi větší producenty mléka v ČR. Chováme 900 ks krav plemene Holstein. Mléko od našich krav je používáno k výrobě oblíbených jogurtů v mlékárně Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. a k výrobě sýrů v mlékárně GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH v Bavorsku.

Doplňkovým chovem je chov skotu na maso. Chov má velikost okolo 450 krav. Je chován v několika stájích a na pastvinách ve vyšších nadmořských výškách regionu. Základním chovaným plemenem je Masný simentál (Beef Simmental – Swiss). Našim cílem je dodat na trh co možná nejvyšší kvalitu masa.

 Rostlinná výroba

Společnost hospodaří v oblasti severního Plzeňska na rozloze více jak 6000 ha půdy. Ve srovnání s průměrnými podmínkami pro zemědělství v ČR je tento region z hlediska přírodních podmínek spíše podprůměrný. Limitem rozvoje rostlinné výroby je nadmořská výška lokality, která se pohybuje od 440 od 710 m nad mořem. Půdní profil je spíše nižší, převládají půdy hlinité, hlinitopísčité ale i hlinitojílovité. Většinu ploch tvoří pole, zbytek jsou louky a pastviny.

Osevní postup společnosti má dlouhodobý charakter. Je složen s tradičních plodin tohoto vegetačního pásu. Více jak polovinu osevních ploch tvoří obilniny. Z toho pšenice 32%, pšenice-špalda 5%, žito 8%, oves 3% a ječmen 2%. Protiváhou obilnin jsou olejniny s celkovým vlivem jedné třetiny ploch. Jsou to řepka 20%, mák 9% a len 3%. Zbytek je využíván na produkci krmení pro skot.

Naše lokality

Úněšov

Vznik společnosti se datuje do roku 1993, kdy rozhodnutím Fondu národního majetku byla zahájena privatizace části majetku Státního statku Úněšov. Společnost Státní statek Úněšov vznikala postupným slučováním státních statků a družstev v západní části okresu Plzeň-sever od roku 1952 až do roku 1975.

Dolní Jamné

Středisko vzniklo sloučením několika provozů v lokalitách Úterý, Bezvěrov, Pláň. Je to oblast kombinovaného zemědělství s velkým podílem pastvin a luk. Způsob hospodaření tedy připomína spíše podhorskou oblast,byť v okolí žádné vysoké hory nejsou. Typickými plodinami jsou zde žito oves mák či len. Na pastvinách se pasou stáda krav plemene masný simentál.

Líšťany

V lokalitě Líšťany je umístěna posklizňová úpravna obilí a skladovací kapacity rostlinné výroby.

Pozemky

Úněšovský statek a.s. staví své dlouholeté podnikání na řádném hospodaření na vlastních či pronajatých pozemcích. Hospodaříme téměř na 6.000 ha.

V průběhu roku Vám naši pracovníci zašlou (někteří už obdrželi) návrhy nových nájemních smluv. Změny ve smlouvách jsou ve výši nájemného a legislativního rázu tak, aby byly v souladu s novými zákonnými normami České republiky resp. EU.

Ti, z Vás, kteří případně zvažují možnost odprodeje půdy, rádi oslovíme s nabídkou na její odkoupení. Nejde nám o spekulaci se zemědělskou půdou, ale o dlouhodobou investici pro udržení rozvoje akciové společnosti.
Ke každému zájemci přistupujeme individuálně, zajišťujeme veškerou administrativu spojenou s přípravou kupní smlouvy, zajištěním odhadu či vyřízení záležitostí na finančním úřadě.

Myslíme si, že půda je jak pro nás, tak i pro Vás, věcí, která neztrácí na hodnotě, proto je vždy třeba pečlivě zvážit případný prodej.

Informace týkající se zemědělských pozemků Vám poskytne:

Simona Tománková

tel.: 373 300 722
email: s.tomankova@ustatek.cz

 

Vladimír Nechutný

tel.:  373 300 722
e-mail: v.nechutny@ustatek .cz

Pro včelaře

Společnost Úněšovský statek a.s. standardně nepoužívá přípravky pro ochranu rostlin které jsou deklarovány jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely. Ve zcela výjimečné situaci by podle rostlinolékařského zákona §51 na tomto místě byla zveřejněna zpráva pro chovatele včel, že takový přípravek bude použit.

Pro vlastníky pozemků

Aktuální informace

Partneři

Copyright © 2024 Úněšovský statek.

Prohlédněte si menu na další týden: